کد خبر : 147650

05

کهن قوم بختیاری در تاریخ ایران شناخته شده ترین است و ردپای مبارزان بختیاری علیه هر تجاوزگری بیگانه وحاکمیتهای مستبدانه از فرازهای بلند تاریخ این مرز وبوم ٬بختیاری تکیه گاه ایران است ومدافع سرزمین شیران است٬بختیاری تعصب وغیرتش به ایران زمین بیشترین است واصیل ترین قوم ایرانی…. شیرمردانی تاریخساز که تاریخ رقم زده اند در […]

کهن قوم بختیاری در تاریخ ایران شناخته شده ترین است و ردپای مبارزان بختیاری علیه هر تجاوزگری بیگانه وحاکمیتهای مستبدانه از فرازهای بلند تاریخ این مرز وبوم ٬بختیاری تکیه گاه ایران است ومدافع سرزمین شیران است٬بختیاری تعصب وغیرتش به ایران زمین بیشترین است واصیل ترین قوم ایرانی….

شیرمردانی تاریخساز که تاریخ رقم زده اند در بختیاری بسیارند واین سرزمین قهرمان پرور از کرانه های خلیج فارسش تا سواحل شمالی اش واز غرب تا شرقش وحتی فراتر در جای جای ایران بزرگ رد پای سواران بختیاری را میتوان دیدن٬از رشادتهای بختیاری در جدال با عثمانهای متجاوز تا برون راندن اشغالگران پرتغالی و از فتح قندهار وجان برکفی در جنگ با روسهای اشغالگر تا به امروز وهمه فرداهای پیش روی٬این بختیاری است که ضامن بقای این ملک واین میهن واین ثبات واین نظام است والبته این پیمان با خون عنصر بختیاری نگاشته شده است و ناگسستنی….
شهیدی جوان وشجاع چون علیمردان خان بختیاری زین کهن قوم است که افتخاری می آفریند به بلندای همه تاریخ ایران زمین٬آنهم در هنگامه ای که همه مدعیان سیاست ووطن پرستی مجذوب ظاهر فریبنده دیکتاتوری چون رضاخان قلدر شده بودند!!!!!٬
این شیرعلیمردان خان بختیاری است که در میانه خودباختگی بسیاری از آنانکه با قیامش باید همراه می شدند واز رهگذر دلباختگی به زر وزور همراه نشدند٬پرچمی بر می افرازد و جان بر کف می نهد وبه میدانی وارد میشود که فرجامش شهادت است….
۱۳۰۸شمسی هیئت اجتماعیه بختیاری را تشکیل میدهد ونامه هایی به سران بختیاری وسپاهیانی گردهم می آورد وبا حداقل امکاناتی نظامی دهکرد را فتح میکند در اواخر خردادماه ۱۳۰۸ وآنگاه بسوی اصفهان روان میشود ودر سپید دشت اردو میزند واز رهگذر تشتت وچند دستگی بختیاری٬سرانجام قیامش آن میشود که نباید بشود!!!!!¡
علیمردان خان در جنگ سپید دشت از رصاخان شکست نخورد او مبارزه را به خودیها واگذار کرد همانهایی که امروز هم کم نیستند وبختیاری وهویتش را وفرهنگش را برای مطامع خود میخواهند و چند روزه دنیا…..
به هر روی قیام شیر علیمردان خان بظاهر ناکام میشود ونه از قشون در راه بویراحمد خبری میشود ونه ترک کنندگان اردو عزم بازگشتنی دارند واین همزمان میشود با سرکوب غائله جنوب و اعزام قوای جدید و پایان قیامی که در ابتدا پیروزیهای بزرگی را به همراه داشت ومیرفت فتح الفتوحی دیگر باشد در تداوم نبرد مشروطیت…..
شیرعلیمردان خان نبرد را به کوهستانهای بختیاری میکشاند ودر جوار امامزاده احمدفداله هیئت مصالحه را پذیرا میشود و می پذیرد به تهران عزیمت نماید مشروط به پذیرش خواسته هایش. با بدرقه صدها سوار بختیاری به دزفول میاید واز مسیر خرم آباد در میان استقبال باشکوه لرهای مسیر به تهران میرسد وزین قصه پنج سالی میگذرد وتا اینکه سیاست مدارای رضاخانی پایان میابد وبزرگان بختیاری تحت نظر به همراه علیمردان خان بازداشت وعازم زندان قصر میشوند تا سحرگاه هفدهم آذرماه۱۳۱۳ واستقبالی شجاعانه از شهادت که وصفش بسیار گفته اند ومورخین در شگفتی اند از بزرگمردی که لبخندزنان با گامهایی. استوار پذیرای شهادت میشود ودر برابر گلوله های خشم وخصم زبون کمترین ضعف و نرمشی نشان نمیدهند….
علیمردان خان غریب بود وغریب ماند وحتی در میان نزدیکترین هایش٬کسی محل خاکسپاری اش را هم نمیدانست وخفقان رضاخانی هم که پایان پذیرفت٬ بازهم ندانستند که تربتش کجاست وحتی تاریخ دقیق شهادتش را هم نمیدانستند تا اینکه راقم این سطور با توجه به شواهد و سنگ قبر همراهان روز اعدامش ٬در سال۱۳۷۸
با بررسی ومطالعه وراهنمایی دوست مرحومم جناب آقای اکبر جمال منش وهمراهی دیگر دوست فقیدم روحانی وارسته حاج آقا کریم قره ویس موفق به پیدا کردن محل خاکسپاری خان شهیدمان در امامزاده عبدالله در شهر ری شدیم که جزئیات را در کتاب «نبرد علیمردان خان بختیاری با رضاشاه»به تفصیل بیان کرده ایم٬وچنین شد که دیگرانی هم آمدند پس از ما ودر سایتها ومطبوعات نگاشتیم و نگاشتندودر کتابها و امروز دیگر غربتش پایان پذیرفته ودر دلهای جماعت بختیاری ماندگاری یافته است….شهید علیمردان خان بختیاری نخستین مبارزی است که دودمان پهلوی وشخص رضاخان قلدر را به مبارزه طلبید وجان شیرین بر این ره نهاد وحتی امروز هم در گستره ملی غریبانه مانده است….
اینک در سالگرد شهادتش شایسته است فلسفه مبارزه وشهادتش را اندیشه کنیم٬ ودر مسیر اعتلا وسربلندی کهن قوم بختیاری وحفظ واشاعه فرهنگ وتاریخ بختیاری بعنوان شالوده اصلی تاریخ وفرهنگ وهویت ایرانی گام نهیم ودهمه مساعی خویش را بعمل آوریم٬اگر وحدت میداشتیم٬این نبود وضع موطنمان ورفاه وتوسعه را اینک مطالبه نمیکردیم با اینهمه منابع وذخائر خدادادی…
شیرعلیمردان خان بختیاری ماندگار شد در تاریخ واسوه باقی ماند ودر دلها جایگزین گشت وشش دهه نه در کتابی نامش آمد ونه در فیلمی ونشریه ای٬اما را
ز جاودانگی اش آرمان بلندش بود وما امروز بیش از هرزمانی نیازمندیم به درک راهش ومسیرش والبته آن آرمان بلندش٬او سربلندی وعزت ایران میخواست ودر پرچمش شعارهایش جز دین داری وارادت به اهل بیت رسول خدا نبود٬او استقلال واقعی ایران٬توسعه همه جانبه و اقتدار ایران میخواست و البته پاسداشت اصالت وهویت وفرهنگ ایرانی ترین قوم ایرانی….وامروز عهد وپیمان ما جز خواست واراده شهید شیر علیمردان خان بختیاری نبوده ونیست٬راهش ومسیر بلندش وآرمان رفیعش مستدام باد….

حسن دهقانی(شوینی بختیاری) محقق وپژوهشگر و نویسنده کتاب«نبرد علیمردان خان بختیاری با رضاشاه».
اصفهان-۱۷ آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی.