کد خبر : 207431

حسنوند ف

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص کابینه جدید دولت گفت: امروز اولویت اول حتما ضرورت داردکه موضوع بیکاری بپردازیم وحتما باید تحول اقتصادی بعنوان یک ضرورت و اولویت باشد و راهکار آن هم را باید در اقتصاد مقاومتی دید.

به گزارش اندیمشک جوان: فریدون حسنوند در حاشیه مراسم روز خبرنگار در فرمانداری اندیمشک گفت: در کابینه جدید کارآمدی و تخصص در اکثر افراد پیشنهادی بیشتر مشهود است و تا حدودی در بخش هایی که تخصصی است متناسب با اون مجموعه اون انتخاب صورت گرفته است.

وی افزود: عنوان مثال شما در آموزش و پرورش فردی از درون این مجموعه انتخاب شده است که معلمین همیشه بدنبال این بوده اند که فردی از درون سیستم انتخاب بشود که تنگنا ها را بشناسد و برنامه هایی متناسب با نیازهای جامعه دانش آموزی ارائه کنددر بخش صنعت و رفاه و حوزه های نفتی هم به همین صورت بوده است.

حسنوند گفت: فکر می کنم در بخش فرهنگی تقریبا نسبت به دوره قبل بهتر عمل شده است و افراد بهتری انتخاب شده اند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: اما انتخاب برخی از افراد کابینه هم هم که جوان هستند به نظر من یک اقدام مثبت و پسندیده است، و می تواند راه را برای افراد دیگه ای باز کند و این به اعتقاد من یک حسن است و ضعف نیست به نظر من  دولت می تواند از ترکیب افراد جوان و با تجربه در کنار هم یک پتانسیل خود از تخصص و تجربه را قرار بدهدکه نهایتا منجر به توسعه و پیشرفت بشود.

امابهر حال باید اولویت بندی هم در هیئت دولت و کابینه صورت بگیرد امروز اولویت اول حتما ضرورت داردکه موضوع بیکاری بپردازیم وحتما باید تحول اقتصادی بعنوان یک ضرورت و اولویت باشد و راهکار آن هم را باید در اقتصاد مقاومتی دید و اتکا به نیرو های درون کشور نیروها و سرمایه های درون کشور و از طرفی هم مقام معظم رهبری هم اشاره کردند با همه دنیا باید تعاملی برقرار کنیم که از سرمایه و تکنولوژی دنیا هم در کنار این ظرفیت ها استفاده کنیم.

حسنوند