کد خبر : 208889

img_7087

اندیمشک جوان، مردم اندیمشک با راهپیمایی صبح امروز مشت محکمی بر دهان آشوب گران و فتنه گران زدند.

اندیمشک جوان، مردم اندیمشک با راهپیمایی صبح امروز مشت محکمی بر دهان آشوب گران و فتنه گران زدند.

img_7087 img_7095 img_7096 img_7101 img_7108 img_7123 img_7140 img_7143 img_7144 img_7147 img_7181 img_7188 img_7194 img_7195 img_7200 img_7217 img_7219 img_7223 img_7224 img_7232 img_7285 img_7287 img_7291 img_7300 img_7328